Regulamin konkursu

podstawowe informacje dla uczestników

§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167, 87-100 Toruń, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o rozpoczęciu i zakończeniu współpracy z Patronami, Partnerami i Mecenasami konkursu.

§ 2
Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego przodujących w zakresie działań eksportowych i wyróżniających się na tym polu w regionie.

§3
Uczestnicy konkursu

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014 mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dopuszcza się udział filii lub oddziału, jeżeli wynika to z dokumentów rejestrowych.

§ 4
Warunki uczestnictwa w konkursie i nabór wniosków

1. Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do konkursu jest akceptacja przez uczestnika treści niniejszego Regulaminu, czego potwierdzeniem jest wypełnienie zgłoszenia za pośrednictwem formularza elektronicznego w terminie do 15 listopada 2016 r.
2. Formularz zgłoszeniowy uczestnicy konkursu wypełniają zgodnie z jego treścią. Zgłaszający odpowiada za prawdziwość danych wpisanych do formularza.
3. Informacje dotyczące konkursu, Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.liderzy.tarr.org.pl
4. Definicja „eksportu” na potrzeby niniejszego konkursu obejmuje „dostarczenie towarów i/lub usług za granicę niezależnie od sposobu wyprowadzenia, w tym również do państwa członkowskiego Unii Europejskiej”.

§ 5
Kryteria oceny

1. Kryteria oceny określone w przedstawionym Regulaminie należy traktować tylko i wyłącznie jako kryteria przyjęte dla potrzeb niniejszego konkursu.
2. Kryteriami oceny zgłoszonych przedsięwzięć są:
a) Całkowity udział eksportu w sprzedaży w roku 2015 r.
b) Wielkość eksportu w sprzedaży w roku 2015 r.
c) Liczba zagranicznych krajów (aktualny zasięg geograficzny) eksportu w 2015 r.
d) Dodatkowe formy umiędzynarodowienia firmy.
3. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych w kryteriach pkt 2 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi poprzez punktację kryterium dotyczącego ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.
4. Szczegółowy opis sposobu punktowanie został przedstawiony w formularz zgłoszeniowym konkursu.

§ 6
Zasady pracy Komisji Konkursowej oraz tryb oceny zgłoszeń

1. Komisja Konkursowa powoływana jest przez Organizatora konkursu. Komisja liczy od 5 do 10 Członków, wliczając Przewodniczącego oraz Sekretarza. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Sekretarz. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora, Patronów, Partnerów oraz eksperci zewnętrzni reprezentujący środowiska gospodarcze i naukowe.
2. Sekretarz Komisji dokonuje formalnej oceny zgłoszeń. Do dalszego etapu konkursu oraz merytorycznej oceny dopuszczone zostaną prawidłowo wypełnione zgłoszenia, spełniające kryteria wymienione w § 3 i nadesłane w terminie wskazanym w § 4, pkt. 1.
3. Komisja obraduje na posiedzeniach w obecności wszystkich jej Członków. Nieobecność któregokolwiek z Członków Komisji prawidłowo powiadomionego o terminie posiedzenia, nie tamuje prac komisji ani możliwości podejmowania przez nią decyzji dotyczących wyboru laureatów konkursu.
4. Podejmowane przez Komisję Konkursową decyzje w zakresie konkursu „Lider Eksportu Pomorza i Kujaw 2016” mają charakter wiążący i ostateczny oraz nie podlegają zaskarżeniu do sądu powszechnego. Komisja Konkursowa zatwierdza końcową ocenę zgłoszeń.

§ 7
Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 30 listopada 2016 r., podczas Forum Ekspansji Małych i średnich Przedsiębiorstw organizowanego w ramach obchodów VII edycji „Europejskiego Tygodnia MŚP 2016”.

§ 8
Nagrody i wyróżnienia

1. Laureatom konkursu przyznany zostanie tytuł „Lidera Eksportu Pomorza i Kujaw 2016” .
2. Dodatkowo laureat konkursu może otrzymać nagrodę, która zostanie ogłoszona w trakcie trwania konkursu, jednakże nie później niż przed ostatecznym terminem rozstrzygnięcia konkursu.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych usług ośrodka Enterprise Europe Network w Toruniu, działającego przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., który oferuje między innymi pomoc w znalezieniu partnerów handlowych na terenie UE oraz rozpowszechnianie informacji o innowacyjnych działaniach uczestników konkursu. Dla firm biorących udział w konkursie istnieje możliwość stworzenia profilu technologicznego, który rozesłany zostanie do firm europejskich w celu nawiązania współpracy.
4. Komisja Konkursowa dodatkowo w drodze uchwały może przyznać inne tytuły i wyróżnienia poza wymienionymi w pkt 1 niniejszego paragrafu.

§ 9
Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązuje się do:
a) poniesienia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu,
b) przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu,
c) promowania konkursu zgodnie z wewnętrznym planem promocji,
d) przekazania informacji o zwycięzcach konkursu środkom masowego przekazu o zasięgu regionalnym.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Organizator konkursu – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167, tel. 56 699 54 82.
2. Organizator nie odpowiada za skutki działania lub zaniechania osób trzecich.
3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.).
4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w porozumieniu z Patronami i Partnerami konkursu. O wszelkich zmianach organizator konkursu poinformuje jego uczestników oraz członków Komisji Konkursowej, najpóźniej na 14 dni przed terminem zakończenia konkursu.
5. Aktualna i wiążąca wersja Regulaminu oraz załączników dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.liderzy.tarr.org.pl

ORGANIZATORZY
PATRONI HONOROWI
PARTNERZY