Regulamin konkursu

Podstawowe informacje dla uczestników

§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorami konkursu jest: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167, 87-100 Toruń oraz Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwani dalej Organizatorami.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do podejmowania decyzji o współpracy z Patronami, Partnerami i Mecenasami konkursu.

§ 2
Cel konkursu

1. Celem konkursu jest:
a. promowanie i wyróżnienie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego bazujących na wiedzy, innowacji oraz nowoczesnych technologiach;
b. wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi;
c. promocja inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego;
d. promocja województwa kujawsko-pomorskiego jako regionu sprzyjającego innowacjom.
2. Przedmiotem konkursu jest projekt rozumiany jako aplikacja konkursowa zawierająca opis zgłaszanego produktu, usługi, procesu lub sposobu stanowiącego rozwiązanie problemu (know-how).

§3
Uczestnicy konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Udział w konkursie wziąć mogą Uczestnicy, mający swą siedzibę/filię/oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dopuszcza się udział filii lub oddziału, jeżeli wynika to z dokumentów rejestrowych.
3. Uczestnikami konkursu mogą być:
a) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 651/2014,
b) przedsiębiorstwa akademickie – tj. spółki prawa handlowego, które zostały założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, posiadające swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: spin off – zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni) lub spin out – zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.
c) jednostki naukowe zgodnie z definicją zawartą w ustawie. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 Nr 96 poz. 615 z późn.zm.);
d.) zespół badawczy powołany do prowadzenia badań zgodnie z celami projektów badawczych jednostki naukowej, którym kieruje Lider spełniający wymogi ust. 2.

§ 4
Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie i nabór wniosków

1. Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do konkursu jest akceptacja przez Uczestnika treści niniejszego Regulaminu, czego potwierdzeniem jest wypełnienie zgłoszenia za pośrednictwem formularza elektronicznego w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu.
2. Formularz zgłoszeniowy uczestnicy konkursu wypełniają zgodnie z jego treścią. Zgłaszający odpowiada za prawdziwość danych wpisanych do formularza.
3. Informacje dotyczące konkursu, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: www.liderzy.tarr.org.pl.

§ 5
Warunki uczestnictwa

1. Zwycięzcy będą wyłonieni w dwóch kategoriach:
a) Biznes:
i. uczestnik może zgłosić do konkursu projekt nie obciążony prawami osób trzecich;
ii. uczestnik nie może zgłaszać ponownie do konkursu projektu nagrodzonego lub wyróżnionego w poprzednich edycjach konkursu;
iii. zgłoszony projekt musi być wdrożony w firmie, tj. spełniać wymóg minimum IX Poziomu Gotowości Technologii, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2011 Nr 18 poz. 91 z późn. zm.).
b) Nauka:
i. uczestnik może zgłosić do konkursu projekt nie obciążony prawami osób trzecich;
ii. uczestnik nie może zgłaszać ponownie do konkursu projektu nagrodzonego lub wyróżnionego w poprzednich edycjach konkursu;
iii. zgłoszony projekt musi spełniać wymóg minimum IV Poziomu Gotowości Technologii, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2011 Nr 18 poz. 91 z późn. zm.).
2. Oceniane są projekty nie starsze niż dwa pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień ogłoszenia konkursu.

§ 6
Kapituła Konkursowa

1. Kapituła Konkursowa powoływana jest przez Organizatorów konkursu. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, wybrany w drodze konsensusu spośród przedstawicieli Organizatorów. Kapituła liczy od 5 do 13 Członków, wliczając Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Zadaniem Kapituły Konkursowej jest ocena zgłoszonych projektów, wyłonienie laureatów konkursu oraz przyznanie nagród.

3. Do Kapituły Konkursowej w Kategorii Biznes zaproszono:

a) maksymalnie 2 przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, każdorazowo wskazanych przez organizację;
b) maksymalnie 2 przedstawicieli Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., każdorazowo wskazanych przez organizację;
c) przedstawiciela Urzędu Patentowego RP;
d) przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
e) przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.
f) maksymalnie 2 przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Sejmiku Gospodarczym, każdorazowo wskazanych przez organizację.

4. Do Kapituły Konkursowej w Kategorii Nauka zaproszono:

a) maksymalnie 2 przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, każdorazowo wskazanych przez organizację;
b) maksymalnie 2 przedstawicieli Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., każdorazowo wskazanych przez organizację;
c) przedstawiciela Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
d) przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji Sp. z o.o.;
e) maksymalnie 2 przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Kolegium Rektorów, każdorazowo wskazanych przez organizację.

5. Posiedzenia Kapituły Konkursowej zwoływane są przez Sekretarza.
6. Kapituła obraduje na posiedzeniach w obecności wszystkich jej Członków. Nieobecność któregokolwiek z Członków Kapituły prawidłowo powiadomionego o terminie posiedzenia, nie tamuje prac Kapituły ani możliwości podejmowania przez nią decyzji dotyczących wyboru laureatów konkursu.
7. Do podjęcia decyzji o wyborze nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie wymagane jest kworum stanowiące 50% plus jeden członek składu osobowego Kapituły Konkursowej.
8. W przypadku braku rozstrzygnięcia, Przewodniczący ma głos decydujący.
9. Kapituła Konkursowa może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagród w żadnej z kategorii konkursowej.
10. Sprawozdania z posiedzenia Kapituły sporządza Sekretarz.
11. Podejmowane przez Kapitułę Konkursową decyzje w zakresie Konkursu mają charakter wiążący i ostateczny oraz nie podlegają zaskarżeniu do sądu powszechnego. Kapituła Konkursowa zatwierdza końcową ocenę zgłoszeń.

§ 7
Tryb oceny zgłoszeń

1. Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach:
a) etap I.
i. biuro konkursu, składające się z min. 2 osób przedstawicieli Organizatorów, weryfikuje prawidłowość zgłoszeń pod względem formalnym;
ii. do dalszego etapu konkursu oraz merytorycznej oceny dopuszczone zostaną prawidłowo wypełnione zgłoszenia, spełniające kryteria wymienione w § 3 i nadesłane w terminie wskazanym w § 4 pkt. 1.
b.) etap II
i. przeprowadzona zostanie ocena merytoryczna przez członków Kapituły Konkursowej;
ii. Kapituła Konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń, które przeszły ocenę formalną przyznając za każde kryterium wymienione w pkt. 2 odpowiednią liczbę punktów uwzględniając wagi punktowe przyporządkowane do każdego kryterium.
iii. maksymalna liczba punktów do uzyskania przez uczestnika konkursu jest sumą wszystkich punktów uzyskanych za poszczególne kryteria. Każdy z członków Kapituły Konkursowej dokonuje indywidualnej oceny, która jest średnią arytmetyczną wyliczoną na podstawie ocen przyznanych przez poszczególnych członków Kapituły Konkursowej.
iv. ocena punktowa jest oceną pomocniczą, a ostateczna decyzja o wyłonieniu laureatów i wyróżnionych w konkursie zapada podczas posiedzenia Kapituły Konkursowej.
2. Kapituła Konkursowa w obu kategoriach dokonuje oceny w ramach poniższych obszarów:
a) Innowacyjność wdrożonej technologii/produktu/usługi (max. 10 pkt);
b) Przewaga nad istniejącymi rozwiązaniami (max. 5 pkt);
c) Rynek docelowy (max. 5 pkt);
d) Korzyści dla użytkowników (max. 5 pkt);
e) Badania i rozwój (max. 5 pkt);
3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach oceny merytorycznej wynosi 30 pkt.
4. Ocenie podlega projekt wpisujący się w “Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego”, do których należą:
a) Zdrowie i bezpieczna żywność;
b) Zdrowie i turystyka zdrowotna;
c) Zaawansowane materiały i narzędzia;
d) Transport i mobilność
e) Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne;
f) Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) – pod warunkiem realizacji zadań na rzecz specjalizacji wskazanych w § 4 pkt. 1 lit. a-e;
g) Ekoinnowacje – pod warunkiem realizacji zadań na rzecz specjalizacji wskazanych w § 4 pkt. 1 lit. a-e;
h) Automatyka przemysłowa – pod warunkiem realizacji zadań na rzecz specjalizacji wskazanych w § 4 pkt. 1 lit. a-e.

§ 8
Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród odbędzie się w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursu przez Organizatorów konkursu.

§ 9
Nagrody i wyróżnienia

1. Laureatom konkursu przyznany zostanie tytuł „Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw” w poszczególnych kategoriach:

a) Kategoria Biznes:
i. Średnie przedsiębiorstwo,
ii. Małe przedsiębiorstwo,
iii. Mikroprzedsiębiorstwo,
iv. Przedsiębiorstwo akademickie.

b) Kategoria Nauka:
i. Jednostka naukowa/zespół badawczy.
2. Kapituła Konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia oraz wyróżnienie specjalne.
3. Laureaci konkursu „Lider Innowacji Pomorza i Kujaw” mają prawo do wykorzystywania informacji dotyczących uzyskanych w nim nagród i wyróżnień w działaniach marketingowych w zakresie zgodnym z niniejszym Regulaminem, tj. prawo do posługiwania się logotypem konkursu.
4. Projekty, które uzyskają łączną ocenę wyższą niż 15 pkt., będącą średnią punktów wszystkich członków Kapituły Konkursowej, zostaną umieszczone w specjalnie dedykowanej konkursowi publikacji i rozpowszechnione na terenie województwa, kraju oraz zagranicą.

§ 10
Prawa i obowiązki organizatorów

1. Organizatorzy zobowiązują się do:
a) poniesienia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu;
b) przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w regulaminie konkursu;
c) promowania konkursu zgodnie z wewnętrznym planem promocji;
d) przekazania informacji o zwycięzcach konkursu środkom masowego przekazu o zasięgu regionalnym.
2. Członkowie Kapituły Konkursowej zastrzegają sobie prawo do odbycia wizyty w miejscu lokalizacji innowacyjnego przedsięwzięcia u wybranych uczestników konkursu. Uczestnicy zobowiązani są do wyrażenia zgody na w/w wizytę przedstawicieli Kapituły Konkursowej.
3. W trakcie trwania konkursu Organizatorzy mogą jednostronnie wydłużyć czas trwania lub unieważnić konkurs w przypadku braku wpływu ofert w terminie.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają Organizatorzy konkursu.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za skutki działania lub zaniechania osób trzecich.
3. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie przez organizatorów zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwane „RODO”.

4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Organizatorzy konkursu poinformuje jego uczestników oraz członków Kapituły Konkursowej, najpóźniej na 14 dni przed terminem zakończenia naboru formularzy konkursowych.
5. Aktualna i wiążąca wersja Regulaminu oraz załączników dostępna jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej: www.liderzy.tarr.org.pl.

ORGANIZATORZY
PARTNERZY