Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś swoją firmę do konkursu, wypełnij formularz zgłoszeniowy

Załączniki do formularza zgłoszeniowego:

Pełna definicja mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy znajduje się w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 651/2014.

Poziomy gotowości technologii – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. 2011 nr 18 poz. 91) 

Wykaz Inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego

Formularz uczestnictwa w konkursie "LIDERZY INNOWACJI POMORZA I KUJAW 2020"

Pola oznaczone * (gwiazdką) są wymagane

Proszę podać skróconą nazwę technologii/produktu/usługi np. „Produkcja opakowań foliowych”

Informacje o Uczestniku Konkursu


Osoba kierująca przedsiębiorstwem/zespołem badawczym


Osoba do kontaktu w sprawie konkursu


Abstrakt w jęz. polskim

Projekty docenione przez członków Kapituły Konkursowej, zostaną umieszczone w specjalnie dedykowanej konkursowi publikacji i rozpowszechnione na terenie województwa, kraju oraz za granicą. Ostateczna decyzja o zamieszczeniu projektu w publikacji należy do uczestnika konkursu.


Abstrakt w jęz. angielskim


Innowacyjność wdrożonej technologii/produktu/usługi

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 10 z 30.

Proszę opisać pomysłowość, oryginalność oraz unikalność wdrożonych lub planowanych do wdrożenia nowoczesnych technologii/produktów/usług. Innowacyjność zgłaszanego rozwiązania dotyczyć może wprowadzenia na rynek zupełnie nowego (innowacja radykalna) lub znacząco udoskonalonego (innowacja inkrementalna) produktu/usługi/technologii. Proszę przedstawić spodziewane/faktyczne efekty wdrożenia projektu. Proszę przedstawić czy rozwiązanie jest innowacją w skali regionu/kraju/świata. Proszę wykazać spełnienie wymogu minimum IX poziomu gotowości technologicznej dla kategorii Biznes oraz IV poziomu gotowości technologicznej dla kategorii Nauka.


Przewaga nad istniejącymi rozwiązaniami

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 5 z 30.

Proszę przedstawić porównanie z aktualnie stosowaną technologią/produktem/usługą w danej branży i wskazać na elementy wyróżniające przedmiot zgłoszenia. Prosimy wskazać wyższość rozwiązań w kontekście przewag: jakościowej, cenowej, kosztowej, technologicznej, ekologicznej, designerskiej i/lub marketingowej.


Rynek docelowy

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 5 z 30.

Do kogo adresowana jest technologia, produkt, usługa? Dla kogo zbudowany został/budowany jest produkt/usługa? Komu oferowana jest wartość produktów/usług? Kto będzie ostatecznym użytkownikiem/klientem? Proszę zdefiniować jeden lub kilka segmentów klientów. Proszę przedstawić podział geograficzny, przemysłowy, branżowy, społeczny lub też podać inną jego specyfikę, np.: rynek masowy (globalny) lub niszowy (rynek specyficzny, ograniczony tylko do jednej lub kilku grup klientów).


Korzyści dla użytkowników

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 5 z 30.

Proszę przedstawić korzyści jakie będą wynikały/wynikają z zastosowania produktu/technologii lub usługi wśród użytkowników. Proszę podać powód, dla którego klienci przedkładają/będą przedkładać rozwiązanie ponad inne propozycje rynkowe. Jakie problemy użytkowników/ klientów są rozwiązywane i jakie ich potrzeby są zaspokajane? Innowacja musi być odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby społeczne.


Badania i rozwój

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 5 z 30.

Proszę opisać przeprowadzone prace dotyczące zgłoszenia w ramach własnej jednostki badawczo-rozwojowej (w tym przedstawić potencjał kadry badawczo-rozwojowej i zarządzającej zaangażowanej w projekt), lub współpracy z zewnętrznymi jednostkami naukowo-badawczymi i uzyskane dotychczas efekty, np. zrealizowane, zainicjowane projekty, itp., a także wymienić (jeśli dotyczy) zgłoszone lub uzyskane prawa z tytułu własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, itp.) dotyczące zgłaszanej technologii, produktu, usługi. Proszę podać założenia dotyczące komercjalizacji projektu. Proszę wskazać wpisywanie się przedstawionego przedmiotu zgłoszenia w obszar inteligentnych specjalizacji regionu.


Oświadczenia:


Uczestnicy, których zgłoszenia pozytywnie przejdą I etap oceny zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do dalszego udziału w konkursie. Informacja zostanie przesłana na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Kontakt w sprawie konkursu:

Damian Wielewski
Tel. 56 699 54 81,
e-mail: liderzy@tarr.org.pl


ORGANIZATORZY
PATRONI HONOROWI
PARTNERZY